Pátek 12. srpna 2022, svátek má Klára
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pátek 12. srpna 2022 Klára

Hybridní zbraň Ruska veřejně prospěšnou stavbou ?

22. 02. 2019 13:43:00
Ruský plyn proudí do Česka nejen přes Ukrajinu a Slovensko, ale i alternativními trasami - plynovodem Gazela napojeným na Nord Stream po dně Baltského moře ( porušuje všechny zavedené ekologické normy ),

a plynovodem Jamal přes Bělorusko a Polsko. Na ruské straně NordStream začíná ve Vyborgu, který bolševici zcizili Finsku, a končí u Greifswaldu, vede po mořském dnu území Ruska, Finska, Švédska, Dánska a Německa.

Na Nord Stream navazuje německý OPAL /Ostsee-Pipeline-Anbindungsleitung 470 km/, na českoněmecké hranici v Krušných horách většina paliva míří plynovodem Gazela do Bavorska a Francie, zbytek končí v trase z Hory Svaté Kateřiny do jihomoravského Lanžhotu.

2017 německý soud zrušil omezení, které zabraňovalo napojení německého plynovodu Opal na Gazprom. Rozhodnutí napadly PL státní firmy PGNiG a PNGiG Supply & Trading s tím, že zvýšené využití Opalu Gazpromem ohrožuje dodávky plynu do Polska.

Souběžně s plynovodem Opal má vést nový plynovod Eugal, napojený na plánovaný NordStream 2 z Ruska přes Baltské moře do Německa, který sníží energetickou bezpečnost EU a význam současné hlavní plynovodní trasy přes Ukrajinu a Slovensko. Nová trasa by ukrajinský Naftogaz a slovenský Eustream připravila o velké peníze, proto se Bratislava v roce 2015 přidala k dopisu několika zemí proti rozšíření plynovodu, zatímco Česko má své postavení tranzitní země zajištěné.

„Český“ přepravce NET4GAS v čele s Andreasem Rau, výlučný správce plynovodů v ČR (dříve národní podnik Tranzitní plynovod Praha, založený 1971, „Transgas „), projektu, který ohrožuje nezávislost EU, tleská.

Plánovaný plynovod Nord Stream 2, ostře kritizují US ( 2017 Kongres odsouhlasil další sankce proti Rusku, které by postihly i evropské firmy spolupracující na zdvojení plynovodu Nord Stream ), taktéž pobaltské a skandinávské státy, protože zvyšuje závislost na Rusku. Premiér Mateusz Morawiecki v 5/2018 nazval projekt novou hybridní zbraní Ruska.

Zemanovo MPO má na Nord Stream 2 názor „ jednoznačně kladný „ , uvedl náměstek MPO René Neděla.

Také vláda Merkelové ( nikoliv Merkelová samotná ) nový plynovod považuje za rozumný projekt, lobboval za něj v Bruselu přítel Putinova zaměstnance Schroedera ministr hospodářství a energetiky Sigmar Gabriel.

Dohoda v tomto směru byla uzavřena 2015 mezi zástupci Gazpromu, německými E.ON a BASF-Wintershall, britsko-nizozemskou Royal Dutch Shell, rakouskou OMV a francouzskou Engi.

Gazprom však bude potřebovat ukrajinskou plynovodní síť minimálně i v roce 2020, po skončení platnosti tranzitní dohody, kdy infrastruktura EU nebude pro odběr plynu z Nord Stream 2 ještě připravena, uvedl 20.3.18 list Kommersant. Plynovod Eugal, který má na Nord Stream 2 navazovat a vést z pobřeží Baltského moře do Polska a ČR, bude zřejmě dokončen až koncem roku 2020, prohlásil německý provozovatel plynovodů Gascade, majoritní vlastník Eugalu.

V roce 2009 podepsaly Gazprom a ukrajinský Naftogaz dvě smlouvy – o dodávkách ruského plynu pro Ukrajinu a o tranzitu ruského plynu do Evropy přes Ukrajinu. Obě smlouvy jsou platné do 31.12. 2019. Uzavření nové smlouvy s Ukrajinou se proto jeví jako nevyhnutelné, napsal Kommersant, zatímco zadlužený Gazprom mlčí ( Putin vyřešil " prodloužení " smlouvy o pronájmu námořní základny v Sevastopolu , která měla vypršet v roce 2017, okupací Krymu, jak asi vyřeší prodloužení smlouvy o tranzitu ... ).

Gazprom již uzavřel rámcové dohody s provozovateli v Česku a na Slovensku o dlouhodobém tranzitu, které zatím nejsou právně závazné.

Byly uzavřeny s Českem (do roku 2040, provozovatel Net4Gas) a Slovenskem (do roku 2050, provozovatel Eustream) v částce 5 miliard eur (Net4Gas) a 5,3 miliard eur (Eustream).

Net4Gas plánuje postavit paralelně s dnes již existujícím plynovodem Gazela další plynovod 150 kilometrů dlouhý, mezi Kateřinským potokem na Mostecku a Přimdou na Tachovsku, který má navázat na plynovod v Německu.

Environmentalistka ing. Hladová ze strany Pirátů proti této nové větvi plynovodu bojuje s tím, že by stavba poškodila krajinu, která byla devastována již plynovodem Gazela ( plynovod Antilopa, přes ČR od 1/2013 Gazela pro ruský plyn z NordStream, zajištění ruského plynu spojením severu/ NordStream s jihem /OPAL, dokonané obklíčení EU Gazpromem, nový ruský strategický plynový koridor, severojižní plynová magistrála Gazpromu ).

Ing. Hladová narazila na zajímavý fakt, že se stavba z neznámých důvodů prohlašuje za „ veřejně prospěšnou a pro ČR strategicky nepostradatelnou“ , viz článek Sever ze 30.1.19 „Přes Ústecký kraj má vést další plynovod, změnu územního rozvoje kraje, už schválilo zastupitelstvo.

„Největší problém vidím v rozporu s nadřízeným dokumentem, což je politika územního rozvoje, kde není zmínka o tomhle záměru, a současně s energetickou strategií ČR,“ uvedla zastupitelka Kadaně na Chomutovsku za Piráty Jana Hladová.

Podle ní neměly obce šanci se k plánovaným změnám v zásadách územního rozvoje kraje vyjádřit. Také je podle ní sporné, jestli je stavba soukromé společnosti ve veřejném zájmu.

Podle komunistického ústeckého hejtmana Oldřicha Bubeníčka zvýší plynovod strategický význam Česka ...

Z projektové dokumentace vyplývá, že produktovod bude sloužit pouze pro tranzitní přechod přes ČR s napojením na plynovod NORDSTREAM v Německu. Dokumentace je dostupná na stránkách https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP477, včetně všech vyjádření a námitek dotčených.

Ing Hladová varuje, že stavbou bude dotčeno 22 menších i větších vodních toků, 11pásem ochrany vodních zdrojů, několik území Natura 2000, 6 přírodních parků, 111 registrovaných významných krajinných prvků a 150 prvků územních systémů ekologické stability lokálního, regionálního i nadregionálního významu. Plynovod zasahuje i do dalších oblastí chráněných dle zvláštních zákonů.

Řízení směřující k zahrnutí této stavby do územních plánů krajů probíhají v režimu veřejně prospěšné stavby, díky čemuž je možné využít zkrácený schvalovací proces. Nicméně tato veřejně prospěšná stavba musí být dle §2 odst. 1 písm. l) jednoznačně určena k rozvoji obce, kraje nebo státu a vymezena v územně plánovací dokumentaci. Přestože MPO prohlásilo tuto stavbu jako veřejně prospěšnou, v nadřízeném dokumentu – Politice územního rozvoje, tento projekt chybí, upozorňuje ing. Hladová.

Důležitým faktem je informace, že realizaci tohoto projektu provádí firma NET4GAS, což je soukromý investor a plynovod je jeho soukromým obchodním projektem. Vlastnická linka této firmy sahá přes NET4GAS Holdings s.r.o až do Holandska a Lucemburska. Z veřejných zdrojů nelze konkrétní vlastníky dohledat.

Ing. Hladová upozorňuje i na tzv. proces EIA – posouzení vlivu projektu na životní prostředí – stavba dle tohoto dokumentu nemá „významně“ negativní vliv na životní prostředí. I přes naprosto nedostatečnou úroveň zhodnocení vlivu na jednotlivé oblasti vyžadující zvláštní ochranu, Ministerstvo životního prostředí zpracovalo k tomuto posudku kladné stanovisko, kde bylo navrženo pouze několik podmínek, za jakých je možné stavbu uskutečnit.

Posudek EIA k takto rozsáhlé stavbě zpracovává sice „nezávislý“ tým odborníků, ale cena tohoto materiálu pro stavbu tohoto rozsahu se pohybuje v řádech miliónů korun. Dle odhadu odborníka mohla být cena dokumentace k tomuto produktovodu 7-10 mil. korun. Ing. Hladová zdůrazňuje, že posudek platí investor stavby.

K posudku byly podány námitky a připomínky, které poukazovaly na nedostatečné zpracování PD, a tudíž nepodložená konstatování zhotovitele posudku, že vlivy na jednotlivé oblasti životního prostředí jsou nevýznamné. Dalším často zmiňovaným argumentem v neprospěch záměru byl rozporovaný veřejný zájem.

Ve vypořádání se s těmito námitkami Ministerstvo životního prostředí (MŽP) připustilo, že projekt není zpracován do takových podrobností, aby tyto vlivy zhodnotil, a označilo je za irelevantní.

I přes mnoho námitek starostů jednotlivých obcí, přes jejichž správní území stavba prochází, se nakonec se všemi firma NET4GAS vypořádala. Starostové byli ze všech stran upozorňováni, že o realizaci stavby je již rozhodnuto a jen záleží na podmínkách smluv o věcném břemenu, které si dohodnou s investorem. A tak se dohodli.

( Můj komentář : viz, jak taková dohoda může i vypadat : Smlouva o spolupráci : Smluvní strany

NET4GAS, s.r.o. se sídlem: V Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 21, zastoupená jednatelem a Ing. Václavem Hrachem, Ph.D.

(dále jen „Partner“) a Jihomoravským krajem se sídlem: Brno, Žerotínovo nám. 449/3, PSČ 601 82, zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem (ANO)

Kraj a Partner se rozhodli uzavřít partnerství pro podporu projektů:

Slavnostní vyhlášení soutěže Sportovec roku Jihomoravského kraje“, „Koncert hejtmana Jihomoravského kraje“, „Den otevřených dveří Jihomoravského kraje v rámci akce Brněnská muzejní noc“ a „Ceny Jihomoravského kraje“ (dále také „akce“).

2. Smluvní strany se dohodly, že se budou spolupodílet na realizaci projektů tak, že: a) Kraj: - zajistí propagaci Partnera v rámci projektů v následujícím rozsahu:

b) Partner: - poskytne Kraji finanční prostředky v úhrnné výši 1.000.000,- Kč bez DPH

NET4GAS financuje ČVUT a VŠCHT / leden 2015

Karel Melzoch, rektor VŠCHT, Radek Benčík, výkonný ředitel pro provoz společnosti NET4GAS, Andreas Rau, generální ředitel NET4GAS, Petr Konvalinka, rektor ČVUT a Martin Kolář, ředitel pro korporátní záležitosti NET4GAS.

Rektoři ČVUT a VŠCHT podepsali dohodu o spolupráci se společností NET4GAS na další tříleté období, tedy 2015-2017. Celkově podpoří přepravce obě univerzity částkou 1 350 tisíc korun. Obě vysoké školy použijí finanční prostředky především na mimořádná stipendia, případně ocenění do oborových soutěží. )).

Ing. Hladová pokračuje : Odpovědí pana ministra Brabce na interpelaci ohledně nejasností kolem této stavby bylo, že správní orgány v podstatě nezaznamenaly zásadnější odpor.

Záměr plynovodu byl součástí již 2. návrhu zásad územního rozvoje. Zde se také k tomuto projektu vyjádřily dotčené správní orgány a ostatní subjekty. Námitek přišlo dost, a opět upozorňovaly na různé kolize s ÚP obcí a na pochybnosti o veřejné prospěšnosti této stavby. Následně bylo usnesením zastupitelstva ÚK rozhodnuto o zpracování 3. návrhu změn územního rozvoje, kde již byl pouze záměr plynovodu. Některé obce již své připomínky k 3. změně zásad územního rozvoje nezaslaly v domnění, že se k této stavbě vyjádřily v rámci předchozí 2. změny. Tyto námitky a výhrady se ale v návrhu 3. změny ZÚR již neobjevují – což budí dojem, že žádné nejsou. Legislativně sice v pořádku, z pohledu logiky věci a hlavně transparentnosti, nikoliv, uvádí ing. Hladová.

1. Pokud se stavba prohlašuje za veřejně prospěšnou, jak je možné, že není součástí jak Politiky územního rozvoje ČR tak strategicky důležité Státní energetické koncepce? Poslední aktualizace Státní energetické koncepce proběhla v roce 2015, a není v ní ani zmínka o potřebě další přepravní kapacity. Místo toho Ministerstvo průmyslu a obchodu posvětilo tuto stavbu pouze svým prohlášením o její prospěšnosti, což je u stavby takového významu dosti podivné.

2. Argumentace zvýšením bezpečnosti ČR je podivná ( energetická bezpečnost ČR je naopak ohrožena, vsuvka autorky blogu).

3. Vzhledem k nemožnosti dohledat ve veřejných zdrojích, jaké daňové výnosy plynuly České republice od společnosti NET4GAS v uplynulých letech, je argument jejich zvýšením v důsledku realizace stavby též lichý, uvádí ing.Hladová.

4. Argumentace pozitivními ekonomickými dopady v důsledku stavebních aktivit a následného provozování soustavy je dosti sporný. Když odhlédneme od procesu výstavby, kde se krom mnoha dělníků z východu možná uplatní pár pracovníků českého občanství, tak potřeba pracovních sil k provozování soustavy, krom obsluhy kompresních stanic, je naprosto nevýznamná, uvádí ing. Hladová.

TOTO ZÁSADNĚ SNIŽUJE RELEVANTNOST VŠECH ARGUMENTŮ, NA JEJICHŽ ZÁKLADĚ PROJEKT STOJÍ ! Konec citace paní ing. Hladové.

( Rozhovor, který poskytl Václav HRACH, finanční ředitel, NET4GAS, s.r.o., investor : Od roku 2014 jste výkonným ředitelem pro finance ve společnosti NET4GAS. Co bylo impulzem pro to, abyste o tuto funkci usiloval?

HRACH : To tak nefunguje, že by na této úrovni člověk o podobnou pozici usiloval. Většinou "headhunter" vytipuje kandidáty, a kromě zkušeností potřebujete i dobré reference. Pak můžete být osloven. Rozdíl je ve finanční velikosti - ta je o řád vyšší. To byl pro mne první impulz ).

Realizace projektu STORK II a souvisejícího projektu MORAVIA – posílení energetické bezpečnosti ČR“. 2013 byl dokončen poslední ze tří projektů, spolufinancovaný EU v rámci European Energy Programme for Recovery (EEPR), Reverse Flow in Direction West-East, Czech-Polish Interconnector (STORK I) + Connection to the Storage Facility UGS Tvrdonice.

Informace o usnesení vlády o budování strategického plynovodu mezi ČR a Polskem : Andreas RAU, bývalý dlouholetý manažer německé energetické společnosti E.ON, generální ředitel NET4GAS, s.r.o , .ujistil, že dostal od akcionářů zadání pokračovat v miliardových investicích do plynovodů v Česku.

NET4GAS tvrdí, že chce rozšířit spolupráci ČR s PL a s Rakouskem, což však zcela závisí na právní regulaci ze strany těchto států, nikdo však neví, jaká bude. Finančním rizikem pro firmu jsou regulační zásahy ze strany státu, a konkurence ze strany ostatních stávajících a budoucích plynovodů ( 80% příjmů má firma z tranzitu plynu do zahraničí, 20% z dodávek pro místní trh).

Plynovody jsou strategickou infrastrukturou, měly by být pod národní kontrolou ( přesto Miloš Zeman jako šéf vlády 2002 posvětil prodej celého plynárenství do zahraničních rukou ), tím spíše, že nikdo nemůže vědět, komu je nový vlastník přeprodá.

Ještě 2012 se vláda zabývala tím, jestli by o koupi alespoň minoritního podílu Net4Gas neměl usilovat stát. Václav Bartuška, který tento záměr prosazoval, zůstal osamocen, třebaže politické riziko pro státy, které nemají plynovody pod svojí kontrolou a spoléhají na Gazprom, je značné – 60% plynu má NET4GAS dnes z Gazpromu, v budoucnosti by to mělo být 70% ...

Společnost BRAWA, a.s. je jediným vlastníkem plynovodu GAZELA ( plynovod o délce 166 km propojuje plynovodní systém ČR a Německa v hraničních bodech Brandov v Krušných horách a Rozvadov v západních Čechách ), ale jediným akcionářem společnosti BRAWA je společnost NET4GAS, s.r.o., výhradní držitel licence provozovatele plynovodů v ČR.

Dozorčí rada společnosti BRAWA na svém zasedání dne 17.3. 2015 znovuzvolila Dr. Martina Koláře, předsedou dozorčí rady, a dále zvolila Ing. Radka Benčíka místopředsedou dozorčí rady ( Benčík je jednatelem Net4Gas ).

Představenstvo k 30.11. 2015 : Ing. Jan Martinec, předseda představenstva, Ing. Miroslav Holý, místopředseda představenstva

K 30. 9. 2015 odstoupil Martin Slabý z funkcepředsedy a člena představenstva společnosti BRAWA, jejíž rozhodující aktivitou je správa nemovitosti, plynovodu GAZELA, a její pronájem provozovateli přepravní soustavy, společnosti NET4GAS, s.r.o.

Tržby celkem (mil. Kč) 612, provozní zisk (mil. Kč) 499, zisk před zdaněním (mil. Kč) 499, zisk po zdanění (mil. Kč) 408, investice (mil. Kč) 16, počet zaměstnanců 0.

Zrušení rezervního fondu

Společnost NET4GAS (původně národní podnik Transgas, který byl v rámci privatizace 2002 Milošem Zemanem prodán německé skupině RWE ), jako jediný akcionář společnosti BRAWA, schválila dne 17. 3. 2015 zrušení rezervního fondu společnosti BRAWA.

Finanční prostředky shromážděné v rezervním fondu byly převedeny na účet nerozdělených zisků minulých let. Společnost NET4GAS, s.r.o., zároveň schválila distribuci finančních prostředků z účtu nerozdělených zisků jedinému akcionáři.

1. Ovládající osoby

K 30. 11. 2015 byla Společnost ovládána následujícími osobami:

  1. přímo NET4GAS, s.r.o. - NET4GAS je jediným akcionářem Společnosti a jmenuje členy představenstva a dozorčí rady Společnosti.

    Firmu Net4gas za 40 mld Kč koupilo konsorcium Allianz Capital Partners a kanadská investiční skupina Borealis Infrastructure v létě 2013, založena v 90. letech jako investor kanadského penzijního fondu OMERS, kdy RWE donutilo k rozprodávání majetku rozhodnutí Německa zastavit do roku 2022 provoz všech jaderných elektráren .

(Petr Kellner s Danielem Křetínským, Karel Komárek a Petr Tkáč měli o koupi rovněž zájem, ale neuspěli – chtěli propojit české plynovody se slovenskými.

Křetínský se přitom spojil se silným hráčem – australskými fondy Macquarie, které koupily České radiokomunikace + podíl v síti německých plynovodů Open Grid Europe ...

Křetínský začínal jako advokátní koncipient, v roce 1999 nastoupil do slovenské Tkáčovy a spol. investiční skupiny J&T, která investovala především do švýcarského/CH bankovního sektoru, a o 4 roky později v ní již byl partnerem - společníkem se stal v roce 2003 v 28 letech, Tkáč je dodnes partnerem Křetínského v oblasti skupování médií. Křetínský vystupuje proevropsky, ale zdání klame, většinu jeho obchodů tvoří obchody s Gazpromem.

( Viz také údajná CH konta Klause, či podivná aktivita kolegy Zemana a Klause z Prognostického ústavu, Miloslava Ransdorfa, kolem podivných CH kont, poté záhy zemřel ).

Za pomoci Petra Kellnera (PPF) a Martina Romana ( ex šéf ČEZ, o Romanovi šéfka odborů Pilsen Steel Ivana Smolková tvrdí, že „ krize Holdingu Škoda začala za éry gen.ředitele Romana, který si na ŠH udělal jméno a vnutil Pilsen Steel firmě OMZ, která ŠH nechtěla, chtěla jen jaderná aktiva ŠH, Roman navíc odvolal schopného ředitele Radu, po Romanovi další ředitel, ruský podnikatel Igor Šamis, firmu zcela zlikvidoval „ , uvedla Smolková ) se Křetínského byznys rychle rozjel, mj. nakupoval plynovody a to, co špiní životní prostředí a bylo před krachem – tepelné elektrárny a uhelné doly.

b) nepřímo

- NET4GAS Holdings, s.r.o., která je jediným společníkem společnosti NET4GAS.

- Společnostmi Allianz Infrastructure Czech HoldCo II S.à r.l., se sídlem L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt, Lucemburské velkovévodství ( viz také Allianz Capital Partners , de facto ruští majitelé ) a Borealis Novus Parent B.V., se sídlem 1011PZ Amsterdam, Muiderstraat 9, Nizozemské království, kdy každá je společníkem NET4GAS Holdings ve výši 50 % a ve smyslu ustanovení § 75 odst. 3 ZOK jsou společně ovládajícími osobami vůči společnosti NET4GAS Holdings.

Smlouva o poskytování vybraných služeb 31.12.2012:

Předmětem smlouvy je poskytování následujících služeb společností NET4GAS, s.r.o., společnosti BRAWA: supervize projektu GAZELA, stavebně montážní práce v rámci výstavby, vedení účetnictví, controlling, daňová agenda, zpracování mezd, cash-flow, řízení rizik, pojištění, facility, management, nákup a logistika, korporátní záležitosti, dokumentace sítě

NET4GAS, s.r.o. Nájemní smlouva 31. 12. 2012

Na základě této smlouvy pronajímá společnost BRAWA společnosti NET4GAS, s.r.o., plynárenské zařízení, jež se skládá zejména z propojovacího plynovodu „VTL plynovod DN 1400 -HPS Brandov - Rozvadov" o délce cca 160 km.

NET4GAS, s.r.o. Smlouva o poskytnutí úvěrů 2.7.201, těmito smlouvami je stanoven rámec cash poolingu českých korun mezi společností BRAWA a společnostmi NET4GAS, s.r.o., a NET4GAS Holdings, s.r.o.

23.7.2014, ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD) svolal jednání s vedením společnosti Net4Gas, kterou požádal o schůzku. V letech 1985–90 Mládek studoval v Prognostickém ústavu ČSAV, založeném KGB, kde v dubnu 1990 získal titul kandidát věd, a kde byl v 2. polovině 80. let pracovníkem a interním aspirantem .. Z Prognotiského ústavu jsou mj. Klaus Senior + Zeman, Karel Köcher, podivně zemřelý Ransdorf, dle Köchera byl z nich nejchytřejší Ransdorf.

V 5/2014, v době ruského obsazování východní Ukrajiny, firma schválila snížení základního kapitálu o 29 miliard korun, částku podle LN vyplatí akcionářům. Net4Gas musela zákonodárcům vysvětlovat dopady toho, že svým novým majitelům vyplatila prostřednictvím dluhopisů 29 miliard korun. O nedůvěryhodném kroku ze strany Net4Gas hovořil i předseda sněmovního podvýboru, sociální demokrat Milan Urban. „Na straně firmy byla chyba, když udělala vnitřní rozhodnutí a neinformovala českou vládu,“ prohlásil. Agresívní vyplácení dividend- 100% čistého příjmu.

České zákony si neumí poradit se situací, kdy by přepravci plynu došly peníze, mj. na stavbu plynovodu:„Problémy s investováním bude mít společnost v okamžiku, kdy skončí ty dlouhodobé kontrakty a ty, pokud my máme informace, postupně skončí do roku 2020,“ doplnil mluvčí ERÚ Jiří Chvojka.

Net4Gas za změny v kapitálové struktuře 2014 kritizovala i šéfka Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alena Vitásková. Té se také nelíbilo snížení základního kapitálu firmy o zhruba 90 procent. Vitásková varovala, že finanční strategie firmy může ohrozit budoucí investice do plynárenské infrastruktury, a ohrozit tak energetickou bezpečnost státu ( jako prorusky smýšlející myslela finanční bezpečnost Gazpromu).Společnost uvedla, že výše jedenáctimiliardové půjčky je stejná, jako byla ještě před převodem obchodního podílu od RWE. Její charakter se ale změnil na dlouhodobý.

Ministr Mládek 1.8.2014 „Jsem znepokojen nedávnou změnou kapitálové struktury společnosti Net4Gas,držitele výhradní licence pro přepravu plynu a provozovatele 3800 km plynovodů v ČR, a její schopností dalších zásadních investic (společnost má stavět polsko-český plynovod STORK II a plynovod MORAVIA ) „.

Společnost uvedla, že její celkový kapitál je 42,12 miliardy korun, základní kapitál se však snížil z 31,8 miliardy korun na 2,75 miliardy korun. Skoro 40 miliard korun tak firmě pokrývají jiné zdroje.

Půjčka od 20 bank - konsorcium si podle Lidových novin půjčilo 1,1 miliardy eur od zhruba 20 evropských bank, a nyní, v době Putinova vpádu na Ukrajinu, se rozhodlo úvěr refinancovat.

Dalších 11 miliard korun půjčili Net4Gasu jeho vlastníci - německá pojišťovna Allianz a kanadská investiční skupina Borealis Infrastructure, kteří firmu na jaře 2013 koupili od RWE za 1,6 miliardy eur (41,3 miliardy korun).

Akcionáři Net4Gas vysvětlili ministrovi průmyslu a obchodu, že po zakoupení firmy Net4Gas za krátkodobou půjčku dle předem dohodnutého plánu nyní dokončují implementaci trvalé kapitálové struktury, kdy 1/3 celkového kapitálu firmy tvoří 14,4 mld. Kč od vlastníků a cca 2/3 celkového kapitálu, tedy 27,9 mld. Kč jsou dluhopisy, jež si zakoupili investoři a banky.

Při projednávání plánu dobudování severojižní trasy plynovodů STORK 2 (kapalný plyn z terminálu Swinojscie ) a MORAVIA zástupci Net4Gas a akcionářů ujistili ministra Mládka, že budou usilovat o co největší podíl evropských peněz při výstavbě nové severojižní plynové magistrály.

Net4Gas se snažila české zákonodárce uklidnit. Jak informoval jednatel společnosti Václav Hrach, projekt rekapitalizace, jehož součástí bylo i vystavení sporných dluhopisů, obsahoval i plán na výstavbu vnitrostátního plynovodu Moravia. Na stavbu plynovodu Moravia, který propojí české plynovody s polskými, má jít 7 mld. Zbylé 3 miliardy pak na výstavbu propojujícího plynovodu s rakouskou sítí.“

Více než 260 km dlouhý plynovod má směřovat z Břeclavi na Ostravsko, kde se nedaleko severomoravského Příboru rozdělí na dvě větve. První povede k podzemnímu zásobníku plynu v Třanovicích jižně od Ostravy, druhá bude naopak obcházet Ostravu ze severu, a na Hlučínsku se napojí na polskou síť.

Potrubí tak republiku strategicky severojižně propojí s Polskem, a umožní napojení na terminál se zkapalněným zemním plynem v polském přístavu Świnoujście, kdyby z RF plyn přestal proudit.

Projekt Stork II je trnem oku Kremlu, a měl 2016 problémy, nakonec byl potvrzen bilaterálním memorandem, které není právně závazné, a se Zemanovou družinou, vedenou hlavním Putinovým protagonistou Nejedlým, na Hradě pokračuje velmi pomalu ( Nejedlý odmítá komunikovat s novináři i s českou veřejností, stejně jako Klaus Senior a Karel Köcher odmítají vedle sebe usednout na veřejnosti , třeba k debatě u kulatého stolu, aby národu vysvětlili, jak to chodilo v Prognostickém ústavu – před dávnými lety zahraniční média komentovala neuvěřitelnou podobu Klause a Köchera ).

V roce 2016 byl projekt plynovodů Stork II + Moravia ( nebo-li Czech –Polish Interconnector/CPI ) revidován, a rozdělen do dvou fází – Moravia má být zprovozněn až v roce 2021 (nikoliv 2019), a celý projekt CPI až v roce 2023. Pokud firmy, vlastnící NET4GAS, nezkrachují.

Spor NET4GAS s Energetickým regulačním úřadem, který od nástupu Vitáskové prohlašoval, že distribuční poplatky pro plyn jsou nastaveny příliš vysoko. Původně ERÚ chtěl zkrátit i regulační období o jeden rok a již od roku 2014 nastavit nové, přísnější podmínky pro regulaci. K tomu ale nakonec nedošlo, a Vitásková svůj záměr zrušila.

Regulátor v ruských službách, 19.12.2016 - David Tramba

„ Úřad srazil platby za přepravu ruského plynu přes české území. Představte si, že rozhodujete o cenách zemního plynu. Na výběr máte ze dvou variant. Buď snížíte cenu za přepravu plynu pro české domácnosti a podniky, nebo snížíte poplatky za tranzit ruského plynu přes naše území do zahraničí. Jakou zvolíte? Většina lidí by logicky vybrala první možnost.

Energetický regulační úřad (ERÚ) vedený Alenou Vitáskovou se však v závěru listopadu 2016 rozhodl pro tu druhou. Provozovatel páteřních plynovodů, společnost Net4Gas, ztratí na úrovni čistého zisku zhruba 800 milionů korun ročně, státní rozpočet přichází o 200 milionů. Ruský plynárenský koncern Gazprom a další velkoobchodníci s plynem, kteří přepravní cestu přes Českou republiku využívají, naopak ušetří.

Zdroje týdeníku Euro za tímto rozhodnutím vidí temnější motivaci. Alena Vitásková dlouhodobě udržuje vřelé vztahy s šéfem Alexandrem Medveděvem a dalšími představiteli Gazpromu. Ke snížení přepravních tarifů se prý rozhodla po setkání s Rusy. Gazprom a možná i další zahraniční obchodníci ušetří okolo 1,3 miliardy korun ročně.Vazba mezi Vitáskovou a ruskými plynaři je v energetické branži známá.

Před deseti lety se současná šéfk a ERÚ podílela na rozjezdu firmy Vemex, což je česká dceřiná firma Gazpromu, a vlastnila zde menšinový podíl. Vemex se následně zařadil mezi největší dovozce a prodejce zemního plynu na českém trhu. Ceny ropy a zemního plynu spadly na nízké úrovně a ziskovost Gazpromu taktéž.

Argumentace Vitáskové má navíc dvě slabiny. Poplatky za tranzit přes Česko jsou letos zcela srovnatelné s okolními státy, a navíc není kudy české území obejít„ .

Podle informací týdeníku Euro jsou majitelé českých plynovodů zásahem ERÚ znechuceni, a není tedy jisté, zda miliardové investice do rozvoje sítě odsouhlasí.

Manažeři Net4Gasu již o této kauze informovali ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka. Ten jim sice dal za pravdu, doporučil jim však počkat do srpna příštího roku, kdy skončí šestiletý předsednický mandát Aleny Vitáskové a regulační úřad se snad vrátí k normálnímu fungování.

V souvislosti s rezignací ředitele odboru plynárenství Ministerstva průmyslu a obchodu Jana Zaplatílka na členství v dozorčí radě Net4Gas k 31. 7. 2014 z důvodu střetu zájmů ( na ministerstvu průmyslu šéfoval oboru plynárenství, takže nemohl být členem dozorčí rady firmy), požádal ministr Jan Mládek akcionáře Net4Gas, aby na nejbližší možné valné hromadě vstřícně projednali a schválili jiného zástupce českého státu, jehož nominaci předloží Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Stát neví, jak převzít opětovnou kontrolu nad plynovody.

Česká vláda poprvé, aniž by své rozhodnutí Kremlu odůvodnila, odmítla prodat Rusku plynovody v roce 1994, další návrh Kremlu na odkup plynovodů přišel v době privatizací 2002 a v době, kdy se premiérem za podpory Klause stal v roce 2002 Zeman, ale byl opět odmítnut. Napotřetí česká vláda prodala plynovodní systém raději německé RWE, třebaže ruská nabídka byla stejně vysoká , ale tím se zbavila kontroly nad tranzitem i ve prospěch ruských firem, které mají větší prostor manévrování na českém trhu, jak dokazuje pobočka Gazpromu a Vitáskové v ČR VEMEX s.r.o..

Český plynárenský svaz/ČPS/ je „nezávislé“ sdružení firem a odborníků působících v plynárenství a souvisejících oborech.

Zdeněk Bauer E.ON Distribuce, a.s. , Marian Kopčík E.ON Distribuce, a.s. , Pavlína Kouřilová Pražská plynárenská Distribuce, a.s. člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. , Andreas Rau NET4GAS, s.r.o.,Martin Slabý – předseda Pražská plynárenská Distribuce, a.s. člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. , Luboš Strachota NET4GAS, s.r.o., Jan Valenta GasNet, s.r.o. , Ing. Vít Šorm, Ph.D. GasNet, s.r.o. Grémium jmenovalo tajemníkem: JUDr. Janu Osadskou.

PODVÝBOR PRO ENERGETIKU POSLANECKÁ SNĚMOVNA

ZÁPIS ze 4. schůze konané 2.4. 2015

přítomní poslanci: Ing. Milan Kučera, Mgr. Václav Snopek, CSc. ( KSČM, Ruský státní sociální institut ) , Ing. Karel Šidlo (KSČM, VŠ dopravní v Žilině, z ní mnoho KGB agentů, odmítl zveřejnit svůj tým poslaneckých spolupracovníků ),Ing. Pavel Šrámek ̈(ANO), Ing. Milan Urban (KSČ,ČSSD, lobbista ČEZ Vladimír Johanes ), Ing. Vlastimil Vozka (ANO), Ing. Roman Kubíček (ANO) , Ph. D.

omluvení poslanci : Ing. Mgr. Milan Šarapatka, Ph.D. ( mez. obchod, právo ), Strojexport/PZO byly řízené STB-KGB, 2013 kandidoval za Úsvit Okamura,v 3/2014 s poslancem Stanislavem Berkovcem a exposlancem Miloslavem Souškem se 2014 zúčastnil pod vedením KGB/FSB jako „ mezinárodní pozorovatel „ referenda odtržení od Krymu, které výše uvedení poslanci prohlásili za „ demokraticky proběhlé „, rozhovor agentura Krymskij Vektor, cestu jim financovala Eurasijská KGB pozorovatelna demokracie a voleb ( v 4/ 2018 byli na Ekonomickém fóru na Putinem okupovaném Krymu navzdory zahraničněpolitické linii ČR s obří ruskou vlajkou poslanec KSČM Ondráček, místopředseda KSČM Skála, komunistický europoslanec Jaromír Kohlíček, bývalý kandidát za KSČM, dnes poslanec za SPD Jaroslav Holík, senátor Jaroslav Doubrava, do roku 2010 člen KSČM, od 2010 člen hnutí Severočeši, bývalý agent SNB a člen Pohraniční stráže Jaroslav Vodička - po jejich návratu z okupovaného Krymu měli ústavní činitelé okamžitě jednat ) ...

NET4GAS a NordStream2

V polovině roku 2015 jsme obdrželi formální žádost od obchodníka s plynem, který nás žádá o zajištění tranzitní kapacity ve značné výši. Tato žádost souvisí s veřejně oznámeným plánem na dostavbu 1–2 potrubních linií napříč Baltským mořem a posílením této tranzitní cesty. Je naší povinností provozovatele přepravní soustavy této žádosti vyhovět, říká NET4GAS. Napojení NET4GAS na Putinův Gazprom je hlavním rizikovým faktorem.

Na celý projekt byl ustanoven interní tým N4G, který úzce spolupracuje s externími konzultanty ze společnosti Boston Consulting Group.

Creos Luxembourg SA existuje od roku 2009, jejím předchůdcem byl hlavní lucemburský distributor elektřiny, společnost Cedegel, která existovala již od roku 1928. Creos však ve své nové podobě funguje i jako správce plynárenské přepravní soustavy v Lucembursku, kde se stará o plynovody všech tlaků v délce přibližně 2000 kilometrů. Jeho 650 zaměstnanců dohlíží i na distribuci elektrické sítě v soustavě o délce 9500 kilometrů.

Na německé straně zajišťuje Creos pouze přepravu zemního plynu v soustavě o délce cca 1700 kilometrů. V březnu tohoto roku měly začít stavební práce na projektu plynovodu Trans Adriatic Pipeline (TAP) přes Řecko a Albánii do jižní Itálie. Alespoň dle oznámení ázerbájdžánského ministra energetiky Natiga Alijeva. TAP a navazující plynovod Transanatolian Pipeline (TANAP), vedoucí přes Turecko, mají přepravovat zemní plyn od Kaspického moře. Potrubní vedení bude přepravovat plyn z ázerbájdžánského pole Šach Deniz II v Kaspickém moři. Plynovod TAP bude v Itálii napojen na italskou infrastrukturu. TANAP, který na něj bude navazovat na hranicimezi Řeckem a Tureckem.

Dalším projektem v regionu je plynovod Poseidon, projekt přerušený v roce 2009, který by chtělo vybudovat Rusko spolu s Řeckem a Itálií. Gazprom již podepsal tzv. memorandum o porozumění s partnerskými firmami, italskou Edison a řeckou DEPA ( viz také můj článek Geostrategický význam Černého moře - Andrea Kostlánová - iDNES.cz https://kostlanova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=43455 )

Ochrana životního prostředí je společností BRAWA chápána nejen jako plnění zákonných požadavků, „ ale především jako otázka společenské odpovědnosti „, viz mj. tisková zpráva Koláře 4.3.2010 : Net4gas.cz/files/0tiskove-zpravy/n4g_tz_rebranding_4_3_2010.do - „Na rozdíl od pevných paliv nezanechává po spálení popel, ani nezatěžuje okolí nebezpečnými zplodinami“, dr. Martin Kolář.

3.3. 2016 došlo v areálu hraniční předávací stanice Hora Svaté Kateřiny při opravě Bezpečnostního odběrového návarku (BON) k uvolnění jeho zátky spojenému s neřízeným únikem zemního plynu z potrubí DN 1000. Manažer stanice, společně se svým týmem, začali postupovat v souladu s havarijním plánem - uzavření přilehlé silnice za pomoci policie, přivolání hasičského sboru pro dohled nad situací, odpojení blízké trafostanice + informace blízkým obcím.

Aby bylo možno přistoupit k opravě, bylo nutné provést řízené odtlakování plynovodu DN 1000 v úseku HSK – Jirkov a vypustit přibližně 250 tisíc metrů krychlových zemního plynu, které nebylo možné v dané situaci přečerpat.

Důsledky odpojení jaderných elektráren pro Německo

Když se Německo zřeklo jádra (produkovalo 22% elektřiny, k roku 2022 má být zcela nahrazeno, zatím se dováží elektřina z jaderných elektráren ve Francii a z ČR ) s tím, že přejde na klasické elektrárny s uhlím a plnynem, dostalo se pod drtivý vliv ruských dodavatelů plynu - třebaže 56% plynu Německo odebírá z EEA/European Economic Area, největším dodavatelem zemního plynu je Gazprom (33%) .

Zadlužené německé energetické firmy (RWE, E.ON , EnBW, Vattenfall ), které přišly o peníze z jádra ( zadluží je i samotné odstavení jaderných reaktorů, demolice elektráren, a přeprava a skladování jaderného odpadu ), se snažily sehnat kapitál na odlužení a prodávaly své méně výnosné podniky nejen v Německu, ale i své pobočky v Británii a v NL, což byla příležitost pro ovládnutí německého energetického trhu Gazpromem, a pro Křetínského .

Elektrárny na plyn mají větší budoucnost než na uhlí, lze je postavit za kratší dobu a vypnout a zapnout během 30 minut, emise jsou nižší ( uhelné elektrárny dostanou novou šanci po roce 2020, pokud se bude v průmyslovém měřítku používat technologie CCS/ CO2 Capturing and Storing ). Uhelné elektrárny zůstanou v oblastech s těžbou uhlí (Porúří).

Poté německé firmy nevýhodnými smlouvami s Gazpromem vykrvácely investicemi do NordStreamu, a projektem NordStream 2 chtějí pod jho Gazpromu, včetně diktování vysokých cen plynu, dostat i západní a střední Evropu.

Německé energetické firmy samy neinvestují do staveb nových elektráren na plyn/uhlí, protože neví, jak dlouho budou konkurenceschopné, protože trh s obnovitelnými zdroji roste v EU nejrychleji, dále pro své značné zadlužení ( nejvíce zadlužená je RWE, poté E.ON, celkem německé energetické podniky dluží 20 mld eur ) z důvodu ztráty zisků z jádra a z důvodu nevýhodných dlouhodobých kontraktů s Gazpromem.

Ceny za ruský plyn jsou v těchto smlouvách spojené s cenami ropy – zvyšují-li se ceny ropy, zvyšují se i ceny ruského plynu, zatímco EU při poklesu spotřeby má velké zásoby, takže tržní ceny klesají, a to i v důsledku stále většího objemu vytěženého v US z břidlic a z velkých zásob zkapalněného plynu LNG v evropských terminálech,takže německé firmy musejí plyn, který draze nakupují od Gazpromu, prodávat velmi nevýhodně ( ztráty z nevýhodných smluv zhruba pro každou firmu činí 2 mld eur ročně ) ...

1990 Gazprom podepsal dohodu o dodávkách plynu s německou Wintershall AG, v roce 93 obě firmy podepsaly dohodu o vytvoření společného podniku Wingas AG ( 18% podíl na německém trhu ); Wintershall získal 50.02% podíl, Gazprom 49.98%. V roce 2005 Gazprom a Wintershall, spolu s další německou firmou, podepsaly další společný projekt - Nord Stream.

EU firmy musely dodržet pravidlo, dle kterého firma nemůže být současně provozovatelem rozvodné sítě a distributorem energie. Proto rozvodné sítě začaly prodávat – proruským a ruským firmám, které dávaly nejvíce.

2008 byla podepsána dohoda s Gazpromem o založení konsorcia SouthStream, ve v němž Gazprom držel 50% podíl.

Vedle Gazpromu má s německými firmami uzavřené smlouvy i ruská „ soukromá a nezávislá „ Putinova firma Novatek, největší dodavatel plynu v RF po Gazpromu. Jejím největším akcionářem je ruský miliardář Leonid Michelson ( 24 mld dolarů, 28% ), druhým největším akcionářem Novateku je společnost Volga (23%) jeho klíčového obchodního partnera GennadijeTimčenko ( občan RF, Arménie a FS ), oba jsou akcionáři Novateku a Siburu, oba, jak mafiáni povinně dělají, sponzorují umění a ruský fotbal, jejich děti prošly „ prohnilými „ západními univerzitami.

1997 Timčenko spoluzaložil ve CH tajemnou globální obchodní společnost pro prodej ropy Gunvor se svým švédským partnerem Torbjörn Törnqvist, kterému svůj podíl v Gunvoru prodal za probíhající ruské okupace Krymu v 3/2014, jeden den před vyhlášením US sankcí, na kterém je uveden jako člen Putinova tvrdého jádra – oba miliardáři žijí v MOW ( možná jako Putinovi rukojmí) , jejich rodiny většinou ve CH ( viz Peskov a jeho dcera ve Francii ).

S Gazpromem jako první podepsala smlouvu nejvíce zadlužená RWE, která tak otevřela cestu k nátlaku na nejdůležitějšího německého partnera Gazpromu E.ON, který požadoval nižší ceny bez převodu podílu ve svých firmách na ruskou stranu, a k tlaku na celou EU ( EnBW tak Novateku za „výhodnější“ ceny plynu odprodala 25% podíl v německé firmě VNG , která hraje klíčovou roli v severním Německu, ve které Gazprom vlastnil již 10.5 % , a která se podílí i na dopravě a skladování plynu s PL, ČR a Slovenskem.

Nejmenší zájem o spolupráci s RF měla E.ON, třebaže i ta podepsala velmi nevýhodné dlouhodobé smlouvy s Gazpromem, E.ON nechtěla Gazpromu odprodat žádná svá aktiva.

Gazprom totálně neuspěl u společnosti Vattenfall, která ruský plyn odmítla dovážet.

Když k 20.výročí pádu Berlínské zdi dorazil v 11/2009 do BER i Medvěděv v tehdejší funkci loutkového prezidenta, Merkelová se velmi kriticky vyjádřila o spolupráci německých firem s RF, jak o dovozu ruského plynu, tak o ruském podílu v německých firmách, s tím, že spolupráci s RF, kterou ve velkém rozjel ex kancléř Schroeder, Putinův zaměstnanec, neschvaluje, a rovnou zamítla možnost vybudování třetí sekce plynovodu NordStream.Byly jiné možnosti – dovoz plynu z norských ložisek a vytvoření LNG terminálu v Rotterdamu.

Německá spolupráce s Gazpromem negativně postihla i východoevropské a středoevropské státy, v nichž Gazprom nabyl vlivu nad rozhodováním a získal přístup ke strategickým tržním informacím na poli elektřiny a plynu – např. na PL trhu získal akcie PL pobočky firmy VNG, ohrožena ruským vstupem byla klíčová distribuční soukromá firma v PL G.EN Gaz Energia S.A. + NYSAGAZ, která byla v roce 2000 založena firmou Polish Oil and Gas Co. a firmou VNG.

V roce 2010 poskytovaly Německu plyn následující země : 33% RF, 29% Norsko, 22% NL, 11% Německo, 5% DK/UK.

Nebezpečná, s Putinem těsně propojená, je PJSC Stroytransgaz, strojírenská a stavební firma, založená 1990, původně pobočka Gazpromu, poté ji ovládl Putinův kumpán Gennadij Timčenko přes svoji firmu VolgaGroup.

Stroytransgaz Dozorčí rada 2012

1. Maxim Yurievich Vorobyev, Chairman of the Board of Directors of OJSC “Russian Sea Group” 2. Vadim Alexandrovich Gurinov, Chairman of the Board of Directors of OJSC “Cordiant”. 3. Andrey Yurievich Kormilitsyn, Vice President of GBP (OJSC). 4. Sergey Igorevich Makarov, President of PJSC Stroytransgaz. 5. Artur Petrovich Markaryan, Director General of OJSC “SPb Renovation”. 6. Alexey Anatolievich Matveev, Deputy Chairman of the Board of GBP (OJSC). 7. Igor Valerievich Romashov, Chairman of the Board of Directors of OJSC Transoil. 8. Gleb Sergeyevich Frank, a member of the Board of Directors of OJSC “Russian Sea Group” 9. Thomas Scheibel, Managing Director of Ural Invest S.A.

Pro holding Křetínského EPH jsou plány Gazpromu na NordStream 2 a obejití Ukrajiny/Slovenska špatnou zprávou. EPH měla zájem o téměř poloviční podíl ve slovenské plynárenské firmě SPP, včetně tamních plynovodů. A pro SPP jsou záměry Gazpromu ještě méně příznivé než pro český Net4Gas, který určitou jistotu má – může vybírat tranzitní poplatky z plynovodu Gazela, který je pokračováním Nord Streamu a přes české území propojuje severní Německo s jižním.

Když německá společnost RWE začala 2012 prodávat české plynovody, jež předtím získala za prémiérování Miloše Zemana díky privatizaci v roce 2002, stát z iniciativy zvláštního zmocněnce pro energetickou bezpečnost Václava Bartušky zvažoval, že plynovody odkoupí zpět, na což nebyly peníze, nebo že stát majetkově vstoupí do společnosti Net4Gas, a získá alespoň minoritní podíl.

Nakonec převládl postoj ministerstva průmyslu a obchodu, třebaže MPO připustilo riziko, že případný nový soukromý vlastník plynovodů nemusí být transparentní a jeho zájem nemusí být plně v souladu se záměry státu.

Po konzultaci s ministerstvem financí Miroslava Kalouska Kubovi lidé zjistili, že finance na nákup plynovodů by se ve státní pokladně nenašly ( 40 mld Kč)

Pokud by společnost Net4Gas například bránila dovozu plynu z různých zdrojů a nebudovala dostatečnou kapacitu pro přepravu ( případný ruský majitel Net4Gas by mohl zabránit budování severojižního propojení, díky kterému by sem mohl putovat třeba katarský plyn z polského přímořského terminálu ve Svinoústí ) , či přivedla firmu NET4Gas ke krachu, ERÚ by ji mohl potrestat finančními sankcemi ve výši 100 milionů korun nebo 10% z obratu.

Brusel oddělil přepravní infrastruktury od obchodu s plynem, takže české plynovody Gazprom nemohl přímo koupit ( obchodem v ČR se zabývá firma Vemex ze skupiny Gazpromu ). Mezi zájemci o Net4Gas se žádná ruská společnost neobjevila, ale ruský zájem může stát v pozadí nabídky některého z uchazečů.

ČESKÁ POZICE informovala, že zájemců o české plynovody bylo pět, dva z nich byly české skupiny, které v kontaktu s Gazpromem jsou.

Konkrétně šlo o Energetický a průmyslový holding (EPH) podnikatelů Daniela Křetínského, Petra Kellnera a Patrika Tkáče, a o skupinu KKCG byznysmena Karla Komárka ( vedle Křetínského i Pavel Tykač skupuje uhelné a plynové elektrárny a uhelné doly ).

Rizika pro ČEZ i ČEPS

Ministři zavrhli možnost, že by Kalousek poskytl na nákup plynovodů peníze ze státní kasy. V úvahu nepřipadaly ani společnosti Čepro a MERO, které měly finance na jiné „významné“ investice z hlediska energetické bezpečnosti ČR - nákup podílu v rafineriích.

ČEZ má peněz dost, mohla by koupit i 100% Net4Gas., jenže investoři do cenných papírů největší české energetické společnosti by takové angažmá ve prospěch státu nemuseli vyhodnotit pozitivně, a hodnota akcií, tudíž hodnota většinového majetkového podílu státu v ČEZ, by mohla klesnout. Nákup by mohli napadnout i minoritní akcionáři ČEZ.

Nákup plynovodů by mohl uskutečnit ČEPS, ale maximální investice ČEPS do Net4Gas by mohla činit jen 4-8 mld Kč, což by stačilo jen na malý podíl, méně než blokační minoritu.

Jinou otázkou je, zda by nákup i minoritního podílu neměl jiné výhody, byl by to vzkaz pro některého ze seriózních soukromých investorů, který se ještě do výběrového řízení nepřihlásil. Velvyslanec pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška uvádí, že právě to měl na mysli: „I když stát kupuje jen minoritní podíl, uklidňuje investory a ukazuje, že má zájem.“ To je pro investory klíčové, protože v tomto regulovaném odvětví se bez důvěry ve stát podnikat nedá „. Ministerstvo průmyslu však tvrdilo, že investory uklidní jenom důvěryhodný Energetický regulační úřad.

Němci měli podle informací ČESKÉ POZICE o účast státní firmy ve výběrovém řízení velký zájem, znamenalo by to vyšší prodejní cenu.

Česko se připojí k polskému terminálu na zkapalněný zemní plyn (LNG), plynovod, který spojí střední Evropu s novým terminálem na zkapalněný zemní plyn (LNG), který se koncem roku 2015 otevřel v polském přístavu Svinoústí. ČR si tak v roce 2019 otevře cestu k plynu, který lze dopravovat v obřích tankerech ze zámořských nalezišť v US či Kataru.

Gazprom se na konkurenci připravuje výstavbou nových zásobníků, společně se svým českým partnerem – skupinou KKCG miliardáře Karla Komárka ...

Gazprom dostal k dispozici zcela nový zásobník v Dambořicích na Moravě, který Gazpromu vytvoří zázemí pro export do západní Evropy. Jeho výstavba byla zahájena v 3/2013 podpisem smlouvy mezi Gazprom Export a Komárkovým MND o vzniku společného česko-ruského podniku společnost Moravia Gas Storage a.s., do provozu byl uveden v 7/2016, přičemž 90 % kapacity zásobníku si zarezervoval Gazprom Export.

Navíc česká vláda poskytla Dambořicím/Gazpromu vyjímku, na základě které Gazprom nemusí umožnit jiným dodavatelům plynu, aby tento zásobník využívali, což napadl Evropský soudní dvůr, a Evropská komise poté odmítla společné odvolání české vlády a společnosti Moravia Gas Storage a.s.

Gazprom v něm má poloviční podíl,“ potvrdila mluvčí KKCG Dana Dvořáková. Komárkově firmě zvedne skladovací kapacity o polovinu, KKCG už provozuje starší zásobník v nedalekých Uhřicích.

Komárkova MND Gas Storage, ze skupiny KKCG oznámila také koupi dvou zásobníků v Německu – v Hähnleinu a Stockstadtu, které také mají sloužit Gazpromu ...

„Pokud bude dobudováno celé plánované severojižní propojení ( spojka na PL se skládá z plynovodů Stork II a Moravia) , budou na sebe navazovat prostřednictvím soustavy plynovodů terminál LNG katarského plynu otevřený v polském Svinoústí s terminálem LNG v chorvatském Krku. Pak bude technicky možné dopravit zemní plyn ve formě LNG i na tuzemský trh,“ uvedl mluvčí ministerstva průmyslu František Kotrba.

Trh zatím hraje do rukou Gazpromu, zkapalněný plyn je výrazně dražší.

8/2017 Obchodní zástupce RF v ČR Sergej Stupar strašil, jak se protiruské sankce tragicky projevují na příjmech českého rozpočtu ...

ČR svoje tranzitní cesty plynu diverzifikovala, Madˇarsko nikoliv ( 1996 diverzifikovalo svůj tranzit madˇarsko-rakouským plynovodem HAG/Hungary –Austria Gasleitung, ale plyn byl stále ruský).

Madˇarsko je na ruském plynu totálně závislé, ČR má možnost dovážet plyn z Norska a z Německa . Madˇarsko mohlo diverzifikovat své dodávky napojením na LNG norský či chorvatský, ale místo toho Orbán katastrofálně zvolil výstavbu jaderné elektrárny Putinovým Ruskem - tak jako se Zeman a jeho ruský poradce Nejedlý snaží o dostavbu Temelína a Dukovan Ruskem.

Orbán dále s Gazpromem uzavřel pro Mad ́arsko velmi nevýhodné smlouvy, největší z nich je kontrakt mezi Gazpromem a Panrusgas ( s akcionáři Gazprom Export, státní MVM Group + Centrex Hungaria ), který původně trval od 1994 do 2015, ale Putinův Orbán jej prodloužil do roku 2021.

Když Orbán v roce 2013 podepsal kontrakt na výstavbu jaderné elektrárny PAKS II Ruskem a podpořil Putinův SouthStream, Gazprom Orbánovi zlevnil ceny plynu o 7-10% ( SouthStream Putin zrušil 1.12.2014 na tiskové konferenci Ankaře s tím, že si jej EU nezaslouží – místo toho vyhlásil projekt TurkStream, ale stále ještě se mu nepodařilo vyjednat s Erdoganem nevýhodnou smlouvu pro Turecko.

Po okupaci Krymu Orbán přerušil dodávky plynu Ukrajině od 9/2014 do 1/2015 pár dní poté, co se v Budapešti setkal se šéfem Gazpromu Alexejem Millerem ( BBC, The Guardian )....

Před tímto setkáním však Orbán na Gazpromu žádal, aby naplnil zásobníky plynu státní firmy MVM ( před jednáním odkoupila akcie E.ON ), která v té době neměla na nákup plynu žádné peníze.

I Madˇarsko však v roce 2007 zpanikařilo, jak ukázala koupě madˇarské ropné a plynové společnosti MOL ( vláda svůj podíl v MOL prodala v roce 2006, kdy se musela podřídit legislativě EU ) rakouskou energetickou firmou OMV, kdy jak MOL tak madˇarská vláda tušily ruský podraz, kterého se brzy dočkaly – OMV svůj podíl 2009 odprodalo ruskému Surguftengaz s úzkými vazbami na Putina !!!!, takže Madˇarsko muselo urychleně schválit protekcionářský zákon ( tzv. Lex MOL, zabraňující cizím státům získat podíl ve firmách, které Madˇarsko pokládá za strategické pro národní bezpečnost ), na základě kterého od Surguftengazu MOL odkoupilo zpět – o 20% dráže, než ji koupil Surguftengaz od OMV ...

V Maďarsku probíhá refeudalizace, Orbánovo vládnutí připomíná ...

https://plus.rozhlas.cz/v-madarsku-probiha-refeudalizace-orbanovo-vladnuti-pripomin...

V roce 97 ČR/TransGas uzavřela smlouvu s Norskem o dodávkách dražšího norského plynu přes Německo ( 35% z celkových dodávek plynu ), což vyděsilo Gazprom, takže ruská vláda spěšně ČR nabídla plyn za sníženou cenu ...

V 6/1998 se konaly předčasné volby do Poslanecké sněmovny, MF DNES odhalila existenci tajných švýcarských kont, ze kterých docházelo k nelegálnímu financování ODS.

Tehdejší místopředsedové ODS Jan Ruml a Ivan Pilip vystoupili s požadavkem na odstoupení Václava Klause z vedení ODS, jenž byl v té době na návštěvě v Sarajevu ( tzv. „sarajevský atentát“ Rumla a Pilipa, kteří si založili vlastní stranu - Unii svobody.

Klausův-Zemanův puč byl stvrzen nástupem Putina do čela KGB 25.7.98, pár dní po zastřelení spícího gen. Lva Rochlina 4.7.98 kulkou do hlavy ), 22.7.98 se stal premiérem Miloš Zeman, což umožnil Václav Klaus ( Ivan Langer a místopředseda ODS Miroslav Macek ) podepsáním tzv. opoziční smlouvy, poté co se Zemanovi nepodařilo sestavit vládu .... ODS umožnila vládě získat důvěru a Klaus se stal předsedou Poslanecké sněmovny.

Proti opoziční smlouvě z iniciativy některých studentských vůdců z listopadu 1989 vystoupila veřejnost výzvou Děkujeme, odejděte. Podepsaly ji desetitisíce lidí a proběhla demonstrace na Václavském náměstí, které se zúčastnilo podle odhadů 80 tisíc lidí. Protestující požadovali vypovězení opoziční smlouvy, demisi Zemanovy vlády a nové volby.

Havel se obával, že si strany takto budou předávat moc mezi sebou ( jako od roku 2008 Putin s Medvěděvem ), viz Hovory z Lán z 7/ 1998.

V 1/2000 byla smlouva ještě doplněna o pět dodatků, nazývaných toleranční patent. Týkaly se i změny volebního systému na většinový model -znamenalo by to hlavně mnohem více hlasů pro ČSSD a ODS. Zákon prošel nemyslícím parlamentem, Ústavní soud však na podnět Václava Havla jeho velkou část zrušil.

2002 Zemanova vláda prodala Transgas německé soukromé RWE, která tak zodpovídá za vyjednávání s dodavateli, a dodávky plynu do ČR. Rizikem je, že tranzitní sysém vedoucí přes ČR může v případě svého zadlužení či bankrotu prodat komukoliv .

Vladimír Špidla, signatář koaliční smlouvy a nástupce Miloše Zemana v čele sociální demokracie uvedl, že voliči uzavření opoziční smlouvy vnímali jako věrolomnost. Václav Klaus se v roce 2003 stal prezidentem a Miloše Zemana vystřídal Špidla, který opoziční smlouvu vypověděl.

Zásobníky plynu jsou důležitým předpokladem pro přežití v případě nepředvídatelných okolností, kterými byla mj. krize v ruskou-ukrajinských vztazích v letech 2006 a 2009, kdy Kreml dodávky plynu Ukrajině přerušil, a potvrdil, že plyn bude používat jako nástroj politického vydírání.

Autor: Andrea Kostlánová | pátek 22.2.2019 13:43 | karma článku: 17.55 | přečteno: 1593x

Další články blogera

Andrea Kostlánová

Prigožin Putinovi financuje soukromou armádu a ovlivňuje volby v zahraničí

V Rusku je celá řada agentur ( např. E.N.O.T. Corp, která na Balkáně, v Bělorusku a na Ukrajině organizovala „ vlastenecké „ tábory pro mladé lidi ), které zaměstnávají žoldáky, kteří vedle toho, že poskytují ostrahu zahraničním

8.8.2022 v 23:16 | Karma článku: 10.56 | Přečteno: 207 | Diskuse

Andrea Kostlánová

Jak Putin používáním žoldnéřů pošlapává ruskou ústavu

Na základě článku 359 trestního zákoníku RF, který vstoupil v platnost 1996, je žoldnéřství nezákonné a protiústavní. Toto ustanovení odvozuje svoji legitimitu z čl. 13 odst. 5 Ústavy.

8.8.2022 v 13:30 | Karma článku: 13.09 | Přečteno: 238 | Diskuse

Andrea Kostlánová

Ruská taktika na Ukrajině je stejná jako 1979 v Afghánistánu

Jihoamerické vojenské diktatury se svými represemi proti levicovým silám usnadnily Kremlu, aby zde šířil komunistickou ideologii a zakládal polovojenské skupiny s cílem vyvolat občanskou válku a dosadit Kremlem sponzorované loutky

5.8.2022 v 20:01 | Karma článku: 18.10 | Přečteno: 362 | Diskuse

Andrea Kostlánová

Putinovi žoldnéři wagnerovci totálně pohořeli v Mosambiku

Poté, co byla před několika lety objevena ropa a zemní plyn ve východní Africe, zejména v Mosambiku a v Tanzanii, objevili se v této části světa i Putinovi žoldáci wagnerovci, načež 2017 vypukly nepokoje proti prozápadní

28.7.2022 v 18:41 | Karma článku: 18.35 | Přečteno: 501 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Ivo Cerman

I přes silná gesta je USA vnitřně rozložená velmoc

Americká levice dělá silná gesta navenek, ale přitom pokračuje v rozkládání Ameriky zevnitř. Slyšeli jste o projektu 1619? Naše média mlčí.

12.8.2022 v 15:45 | Karma článku: 16.94 | Přečteno: 215 | Diskuse

Tomáš Vodvářka

Cirkus Babiš

Přijede kamkoliv, vstupné se neplatí, vzrušení zajištěno. Novodobý cirkus s principálem a šaškem v jedné osobě je fenomenem současné doby.

12.8.2022 v 8:04 | Karma článku: 39.46 | Přečteno: 3199 | Diskuse

Michal Sabó

Jak naložit s Rusy? Kolektivní vina nebo přijde lustrování?

Na území ČR žijí tisíce obyvatel z bývalého SSSR. Jedni jsou na ruský původ hrdí, druzí veřejně kritizují Putina. Jak s nimi naložit? Máme si zachovat lidskost nebo jim to dát lidově řečeno sežrat?

12.8.2022 v 6:21 | Karma článku: 23.05 | Přečteno: 1456 | Diskuse

Karel Trčálek

Chtělo by to zklidnit hormon, pane Babiš!

Na aktuální titulce našeho blogu mě tentokrát zaujal, ostatně jako vždy, článek paní Kateřiny Lhotské. To podstatné v něm paní Lhotská řekla, dovoluji si proto jen připojit pár drobných doplňujících poznámek

11.8.2022 v 17:58 | Karma článku: 24.05 | Přečteno: 519 | Diskuse

Jana Marková

Mantra evropského volného trhu. Jinak řečeno, vezmeme si všechno, co se nám hodí.

Říká se tomu volný trh. Po listopadu 89 nám řekli, že to je jediný možný způsob, jak se stát součástí Západu. Už nám ale neřekli, že ten „volný“ trh vůbec není volný.

11.8.2022 v 13:18 | Karma článku: 40.75 | Přečteno: 1782 | Diskuse
Počet článků 1082 Celková karma 14.51 Průměrná čtenost 1384

Mám doktorát z mezinárodního práva a zahraničněpolitické vztahy jsou mojí vášní. Motto pro můj blog : "Take away that pudding, it has no theme." Winston Churchill

email : kostlannova@email.cz

Najdete na iDNES.cz